Skip to main content

Ukončenie a prerušenie štúdia

Predčasné ukončenie štúdia je možné najskôr posledným dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť (Vyhl. MŠ SR č. 324 o ZUŠ, § 7).

Podľa § 7 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení neskorších predpisov:

(2) Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov, možno štúdium ukončiť len k 31. januáru alebo k 30. júnu príslušného školského roka.

(3) Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka písomne požiada o predčasné ukončenie štúdia, riaditeľ školy môže štúdium predčasne ukončiť posledným dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola predložená žiadosť o predčasné ukončenie štúdia.

Žiadosť o ukončenie štúdia sa podáva iba písomnou formou.
Absencia žiaka na vyučovaní sa nepovažuje za ukončenie alebo prerušenie štúdia.

tlačívá na stiahnutie: