Skip to main content

Poplatky a školné

Prípravné štúdium

 • individuálne vyučovanie 22 € na mesiac
 • kolektívne vyučovanie 15  na mesiac

Základné štúdium - kolektívne vyučovanie pre žiakov do 25 rokov

 • výtvarný odbor 15 € na mesiac
 • tanečný odbor 15 € na mesiac
 • literárno-dramatický 15 € na mesiac

Základné štúdium - individuálne vyučovanie pre žiakov do 25 rokov

 • hudobný odbor 22 € na mesiac
 • vedľajší nástroj 12 € na mesiac

Dospelá osoba nad 25 rokov prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ

 • individuálne vyučovanie v hudobnom odbore sumou 150,00 € na mesiac plus školné na mesiac vo výške 22,00 €
 • kolektívne vyučovanie vo všetkých odboroch sumou 50,00 € na mesiac plus školné vo výške 15,00 €

Príspevok sa uhrádza nasledovne:

1. september - december
2. január - jún

 • V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa znižuje sa úhrada na 50% sumy v príslušnom odbore.
 • Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať o rozdelenie platby alebo o úhradu školného formou mesačných splátok. Po neuhradení poplatku za školné za predchádzajúce tri mesiace bude žiak na základe rozhodnutia riaditeľa školy zo štúdia vylúčený.
 • Vedľajší (obligátny) nástroj majú žiaci študujúci spev povinný a nespoplatnený v rámci individuálnych učebných plánov, ostatným žiakom povoľuje obligátny nástroj riaditeľ školy iba v prípade dlhodobých výborných študijných výsledkov na nástroji hlavnom. Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov – školného v základnej umeleckej škole, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (§ 2 písm. c) zák. č.601/2003 Z .z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
 • Vedenie školy upozorňuje rodičov a zákonných zástupcov žiakov, že na základe nariadenia vlády o normatívnom financovaní škôl môže žiak na ZUŠ navštevovať jeden hlavný individuálny predmet v hudobnom odbore (napríklad hru na klavír) a jeden kolektívny odbor (tanečný, literárno-dramatický alebo výtvarný). V prípade záujmu o druhý individuálny alebo kolektívny odbor, ak už žiak jeden navštevuje, má možnosť ho navštevovať po úspešnom absolvovaní talentových prijímacích pohovorov a prijatí na štúdium ako samoplatca (školné v plnej výške, na ktoré sa nevzťahuje dotácia zdriaďovateľa ZUŠ).

Od školského roka 2015/2016 informuje ZUŠ rodičov o platbách cez elektronický systém iZUŠ. Každý žiak má pridelený samostatný variabilný symbol a poplatky sa uhrádzajú na novovytvorený samostatný účet školy. Najvhodnejšie sú úhrady prostredníctvom internetbankingu, ale poplatok je možné uhradiť aj poštovou poukážkou.