Skip to main content

Poplatky a školné

Prípravné štúdium

 • individuálne vyučovanie 15 € na mesiac
 • kolektívne vyučovanie 10  na mesiac

Základné štúdium - kolektívne vyučovanie pre žiakov do 25 rokov

 • výtvarný odbor 10 € na mesiac
 • tanečný odbor 10 € na mesiac
 • literárno-dramatický 10 € na mesiac

Základné štúdium - individuálne vyučovanie pre žiakov do 25 rokov

 • hudobný odbor 15 € na mesiac
 • vedľajší nástroj 7,50 € na mesiac

Dospelá osoba nad 25 rokov prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ

 • individuálne vyučovanie 150 € na mesiac
 • kolektívne vyučovanie sumou 50 € na mesiac

Príspevok sa uhrádza nasledovne:

1. september - december
2. január - jún

 • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa znižuje sa úhrada na 50% sumy v príslušnom odbore.
 • Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať o rozdelenie platby alebo o úhradu školného formou mesačných splátok. Po neuhradení poplatku za školné za predchádzajúce tri mesiace bude žiak na základe rozhodnutia riaditeľa školy zo štúdia vylúčený.
 • Vedľajší ( obligátny ) nástroj majú žiaci študujúci spev povinný a nespoplatnený v rámci individuálnych učebných plánov, ostatným žiakom povoľuje obligátny nástroj riaditeľ školy iba v prípade dlhodobých výborných študijných výsledkov na nástroji hlavnom.

Od školského roka 2015/2016 informuje ZUŠ rodičov o platbách cez elektronický systém iZUŠ. Každý žiak má pridelený samostatný variabilný symbol a poplatky sa uhrádzajú na novovytvorený samostatný účet školy. Najvhodnejšie sú úhrady prostredníctvom internetbankingu, ale poplatok je možné uhradiť aj poštovou poukážkou.

Naše posledné aktivity