Skip to main content
Informácie

Začiatok školského roka 2021/2022

Vzhľadom k skutočnosti, že Spojená škola v Bernolákove na Svätoplukovej 38 nám k 30.6. 2021 vypovedala nájomnú zmluvu na 9 učební, základná umelecká škola bola nútená sa presťahovať a vytvoriť elokované pracovisko v budove Starej základnej školy na Školskej ulici č.1 ( pri Kultúrnom dome ).
V elokovanom pracovisku bude vyučovať v tomto školskom roku 12 pedagógov z celkového počtu 22. Zvyšok pedagógov tento školský rok ešte zostáva v pôvodnej budove Spojenej školy.

Riaditeľka školy bude mať kanceláriu v budove Spojenej školy, číslo dverí 16 na prízemí. Prehľadný zoznam tried, čísla dverí a vyučovacie dni jednotlivých pedagógov nájdete TU.

V dňoch 2.9. a 3.9. budú všetci pedagógovia zadeľovať rozvrh hodín.

  • V budove Spojenej školy od 13:00 do 18:00.
  • V budove Starej základnej školy od 13:00 do 18:00
  • U žiakov hudobného odboru je potrebné si zadeliť najskôr hudobnú náuku a iné kolektívne predmety v iných odboroch. Až následne je možné zadeliť individuálne predmety.

V dňoch 2.9. a 3.9. pri zadeľovaní rozvrhov je možné, aby rodičia sprevádzali dieťa do príslušných tried k triednym pedagógom.

Pri prvom nástupe žiaka do školy ( to znamená už pri zadeľovaní rozvrhov ) a po každom prerušení školskej dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní ( vrátane víkendov a sviatkov ) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. V prípade, že žiaka do budovy sprevádza rodič, predkladá aj „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka".

Od 6.9. rodičia a iní návštevníci školy okrem žiakov môžu vstupovať do budovy oboch škôl len so súhlasom riaditeľa a musia sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Podľa vyhlášky hlavného hygienika č.237 sú pri vstupe do školy rodičia aj žiaci povinní mať horné dýchacie cesty ( nos a ústa ) riadne prekryté respirátorom.

Všetky tlačivá nájdete aj v sekcii DOKUMENTY NA STAHNUTIE

Použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky iba v prípade:

  • žiakov v škole alebo v školskom zariadení
  • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno- vzdelávacieho procesu.

V súčasnej situácii je špeciálne potrebné, aby si deti od 6.9. nosili vlastné prezúvky a nevstupovali do budov bez nich.

V prípade aktualizácie „Školského semaforu“ vás budeme včas informovať o prípadných zmenách. Prajeme vám úspešné vykročenie do nového školského roku. Veríme, že spoločnými silami zvládneme počiatočné komplikácie a budeme sa môcť venovať prezenčnému vyučovaniu.

Vedenie školy