Skip to main content

Hudobný odbor

Hudobný odbor Základnej umeleckej školy v Bernolákove sa postupne rozvíja od jej založenia v roku 2006. Vo svojej činnosti sa naši pedagógovia zameriavajú na výchovu a vzdelávanie detí so záujmom o hudbu v rámci ich voľného času, ako aj takých žiakov, ktorí prejavia záujem o pokračovanie v štúdiu hudby v rámci ďalšieho odborného vzdelania na strednej škole. Pedagógovia sa počas výučby sústreďujú na rozvoj a neskôr zdokonaľovanie  prirodzeného zmyslu dieťaťa pre rytmus, melódiu, harmóniu a intonáciu. Zároveň sa pri štúdiu nástroja resp. spevu zdokonaľuje pamäť.

Štúdium začína prípravným ročníkom. Prvý stupeň v rámci HO trvá 8 rokov. Prvá časť prvého stupňa primárneho vzdelania má 4 ročníky, druhá časť prvého stupňa má taktiež 4 ročníky. V 7.alebo 8. ročníku žiak ukončí prvý stupeň absolventskými skúškami a absolventským koncertom. Po úspešnom absolvovaní prvého stupňa je možnosť pokračovania v štúdiu na druhom stupni, tento trvá 4 roky a končí rovnako ako prvý stupeň absolventskými skúškami a vystúpením na absolventskom koncerte. Po absolvovaní druhého stupňa ZUŠ je možné pokračovať v štúdiu v rámci ŠPD, t.j. štúdia pre dospelých do 25 rokov veku.

Záujemcovia si môžu vybrať z nasledovných predmetov:

 1. akordeón
 2. bicie
 3. flauta (zobcová sopránová, zobcová altová, priečna), klarinet
 4. gitara
 5. husle
 6. klavír
 7. saxofón, trúbka, lesný roh
 8. spev (sólový, komorný, zborový)
 9. violončelo

Žiaci majú  možnosť navštevovať jeden hlavný individuálny predmet (v hudobnom odbore) a jeden kolektívny odbor (tanečný, výtvarný alebo literárno-dramatický).

Týždenná hodinová dotácia hlavného predmetu je dlhá hodina, t.j. 45 minút a krátka hodina,  t.j. 25 minút. Vo výnimočných prípadoch, ak žiakovi časové dôvody neumožňujú navštevovať predmet dve hodiny v týždni, je možné zlúčiť dlhú a krátku hodinu do jednej a vytvoriť tak jednu 70 minútovú.

Popri zvolenom hudobnom nástroji, resp. speve je žiak počas štúdia prvého stupňa povinný navštevovať taktiež predmet hudobná náuka. Týždenná hodinová dotácia tohto predmetu je závislá od príslušného ročníka štúdia. Na hodinách hudobnej náuky získavajú žiaci hudobno-teoretické vedomosti, ktoré uplatňujú na hodinách hudobného nástroja; počúvajú diela hudobných skladateľov, získavajú orientáciu v dejinách hudby.

Žiaci našej ZUŠ majú počas školského roka možnosť vystúpiť a predviesť, čo sa naučili, na rôznych podujatiach, napríklad:

 1. na interných, verejných a výchovných koncertoch, organizovaných ZUŠ Bernolákovo, konaných v Kultúrnom dome Bernolákovo alebo v spoločenskej sále Spojenej školy
 2. v rámci rôznych podujatí, organizovaných obcou Bernolákovo (Adventný hudobný bazár, Koncert pri príležitosti MDŽ, Dňa matiek,
  Dni obce ...) alebo spoločenskými organizáciami, ako napríklad Klub dôchodcov, Obecná organizácia SZPB, katolícka cirkev a pod., občianskymi zduženiami – napr. vystúpenie žiakov na plese základnej školy v Bernolákove – prispievajú naši žiaci k rozvoju kultúrneho života našej obce a oživujú rôzne spoločenské podujatia svojimi hudobnými číslami
 3. na hudobných súťažiach
  V rámci zatraktívnenia štúdia hudobného nástroja je na našej ZUŠ možnosť hry nielen klasickej hudby, ale aj populárnej, tanečnej, v úprave pre daný hudobný nástroj. Speváci majú vo vyššom ročníku možnosť voľby medzi smerom ľudový spev a muzikálový spev. Muzikálový spev môže byť uplatňovaný i v muzikálových predstaveniach, každoročne usporadúvaných v rámci LDO. Všetci žiaci môžu navštevovať aj detský  spevácky zbor a spevácke zoskupenie orientované na tanečnú a populárnu hudbu.

Pedagógovia hudobného odboru často spolupracujú a vytvárajú tak so žiakmi rôzne komorné zoskupenia, ktoré sú veľmi obľúbené ako medzi účinkujúcimi žiakmi, tak aj u publika.

Naša ZUŠ nemá ešte síce dlhoročnú históriu, ale už aj počas krátkej doby jej činnosti významne prispela k rozvoju kultúrneho života nielen v Bernolákove.  Umiestenia v klavírnych a speváckych súťažiach ako aj nespočetné vystúpenia na koncertoch a rôznych podujatiach sú toho živým dôkazom.

Naše posledné aktivity